Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,3052 Satış : 5,3147 Alış : 4,7786 Satış : 4,8103 Alış : 3,0486 Satış : 3,0885
  SPOR / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI
   
 
15.06.2015 tarihinde eklendi
2353 defa okundu
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

Süre ve Yaklaşık maliyet Bilgileri İlan Süresi:21- Yasal Kapsam: 13b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. Adım 201.563,00-923.7721,00  Ortak Alım: Hayır-Sınır Değer: İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit yada üstünde

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR.

ÇAYIRALAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2015 - 2016 Öğretim yılı Çayıralan İlçesi İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerini Günü Birlik Taşıma   hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası             : 2015/68932

1- İdarenin

a)- Adresi                               : Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı kat:II 2 66600  ÇAYIRALAN/YOZGAT

b)- Telefon ve faks numarası            : 3547361174 - 3547361169

c)- Elektronik Posta Adresi   : cayiralan66@meb.gov.tr

ç)- İhale Dökümanının görülebileceği internet adresi :

 https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Hizmetin

a)- Niteliği, türü ve miktarı   :Çayıralan İlçe Sınırları içerisinde bulunan 26 köy ve yerleşim yerinden 29 Araçla 282 öğrencinin günübirlik taşıma işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)- Yapılacağı Yer                 : ÇAYIRALAN İLÇESİ

c)- Süresi                    : İşa başlama tarihi 14.09.2015, işin bitiş tarihi 10.06.2016

3-İhalenin

a)- Yapılacağı Yer                 : Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat 2 66600 Çayıralan / YOZGAT

b) Tarihi ve saati                   : 01.07.2015 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü yolcu taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hükümet Konağı Kat : 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çayıralan/YOZGAT adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değer altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.          İ-2015/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 128 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 393 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 390781 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 18.212.222.217
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com