Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,7921 Satış : 5,8025 Alış : 5,1626 Satış : 5,1968 Alış : 3,3115 Satış : 3,3548
  SPOR / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI
   
 
15.06.2015 tarihinde eklendi
2235 defa okundu
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 14  Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :2. adım 100,777,00-201.563,00 Ortak alım: Hayır

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜŞTEŞARLIK

2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÇAYIRALAN İLÇESİ İLK VE ORTA OKULLARA KIŞLIK KÖMÜR ALIM İŞİ  alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                        :2015/70547

1-İdarenin

a) Adresi                                            :Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat ll. 2 66600 ÇAYIRALAN YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası             :3547361174 - 3547361169

c) Elektronik Posta Adresi                :cayiralan66@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

 https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Yarbay Ortaokulu 45 ton, Mehmet Akif İlkokulu 35 ton, ana okulu 20 Ton, Konuklar ilk-ortaokulu 25 ton, Menteşe Mustafa Öztürk İlk ve Ortaokulu 20 ton, Yukarı Yahyasaray İlk ve Ortaokulu 25 ton, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer lan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                           :Okul ve kurumların müdürlerinin göstereceği yere istif edilecektir.

c) Teslim tarihi                                             :01/07/2015-30.07.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :HÜKÜMET KONAĞI KAT 2 , İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIRALAN/ YOZGAT 

b) Tarihi ve saati                                           :30.06.2015 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı HÜKÜMET KONAĞI KAT 2 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIRALAN YOZGAT adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇAYIRALAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.   İ-2015/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 437 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 482 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 416196 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 3.95.23.35
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com