Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,3611 Satış : 5,3708 Alış : 4,7147 Satış : 4,7459 Alış : 3,1013 Satış : 3,1419
  GÜNCEL / AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
   
 
31.12.2017 tarihinde eklendi
495 defa okundu
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI ŞEFLİKLERİN İHTİYACI OLAN EURO DİZEL MOTORİN ve BENZİN MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2017/705491

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Develik Mah. Çamlık Caddesi No:68 66100 YOZGAT  MERKEZ / YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası        : 3542129218 - 3542124994

c) Elektronik Posta Adresi            : yozgatisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : Euro Dizel Motorin 42.000 litre,95 oktan Benzin 100 litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                    : Çayıralan İlçe Merkezi mücavir alan sınırları içerisinde istasyonlarda ve Taşıt Tanıma Sisteminin bulunduğu akaryakıt istasyonlarından hizmet ve makam araçları ile koruma, üretim ve iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde ihtiyaç oldukça peyderpey yapılacaktır. Benzin ise sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihtiyaç oldukça yüklenicinin istasyonundan işletmemiz yetkili elamanlarına fiş karşılığı peyderpey teslim edilecektir. İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde vuku bulabilecek orman yangınlarında yangın mahalline gerekli olacak miktarda mal teslimi yapılacaktır.

c) Teslim tarihi                  : Sözleşme imzalandıktan sonra 20.01.2018 tarihinden başlanarak İdareye ait araçların talepleri halinde günün her saati akaryakıt istasyonundan ihtiyaca binaen peyder pey 31.12.2018 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Çayıralan Orman İşletme Şefliği İdari Binası Çayıralan / YOZGAT

b) Tarihi ve saati                                              : 15.01.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Akaryakıt İstasyonu Çayıralan Belediyesi şehir merkezi mücavir alanı içerisinde ve Çayıralan Orman İşletme Şefliği merkezine 10 km mesafede olanlar, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşları ile bunların bayileri teklif verebileceklerdir.

1) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

2) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi "ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitirme tarihine kadar geçerliliği olan "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini.

3) İstekliye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan istasyonun bayilik lisans belgesi.

4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

C) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a-İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluşu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,

b- İstekli bir '' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi'' ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş '' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu''nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve sözleşmesini,

c- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,

d- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini,

İsteklinin İmalatçı olduğunu gösterir belge  veya belgeler şunlardır;

a- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.3.2.       4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teslim edilecek petrol ürünleri TS 3082'de belirtilen özelliklere haiz olacaktır. Özellikle mazot EURO DİZEL Olacak.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı TR 57000100025742322751-5002 nolu hesaba yatırılmak suretiyle işletme müdürlüğünden temin edilebilir.  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çayıralan Orman İşletme Şefliği Cumhuriyet Mahallesi, Ardıç Sk. No:2, 66600 Çayıralan/Yozgat (Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı -Çayıralan/YOZGAT) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                          İ: 2018/+

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 289 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 380 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 366581 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 3.80.177.176
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com