Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,7710 Satış : 5,7814 Alış : 5,1263 Satış : 5,1603 Alış : 3,3662 Satış : 3,4102
  İLANLAR / KADEME BİNASI VE ÇATI YAPIMI İŞİ ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   
 
06.08.2017 tarihinde eklendi
709 defa okundu
KADEME BİNASI VE ÇATI YAPIMI İŞİ ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADEME BİNASI VE ÇATI YAPIMI İŞİ ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

KADEME BİNASI VE ÇATI YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci  maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.   İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                     :2017/389783

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :AVCILAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:8 ÇAYIRALAN / YOZGAT 66600 ÇAYIRALAN/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası                      :3547361122 - 3547361184

c) Elektronik Posta Adresi                           :cayiralanbelediyesi@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :1 ADET KADEME BİNASI YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              :ÇAYIRALAN  MERKEZ

c) İşe başlama tarihi                                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                               :AVCILAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:8 ÇAYIRALAN / YOZGAT

b) Tarihi ve saati                                                             :14.08.2017 - 11:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 150  BİN tlTRY TÜRK LİRASI tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin İş Deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları  Tebliğinin EK-1 Listesinde Yer Alan B-III Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

FAKÜLTELERİN MİMARLIK VEYA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN DİPLOMALARI  KABUL EDİLECEKTİR.  

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇAYIRALAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye başvuracak  olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar AVCILAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:8 ÇAYIRALAN YOZGAT  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.  İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

İhale, Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.        İ-2017/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 113 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 422 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 345955 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 54.166.207.223
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com