Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,3611 Satış : 5,3708 Alış : 4,7147 Satış : 4,7459 Alış : 3,1013 Satış : 3,1419
  İLANLAR / YOZGAT İLİ ÇAYIRALAN İLÇESİNE 4-5 HEKİMLİ ASM+TSM BİNASI YAPIM İŞİ
   
 
12.11.2017 tarihinde eklendi
729 defa okundu
YOZGAT İLİ ÇAYIRALAN İLÇESİNE 4-5 HEKİMLİ ASM+TSM BİNASI YAPIM İŞİ

YOZGAT İLİ ÇAYIRALAN İLÇESİNE 4-5 HEKİMLİ ASM+TSM BİNASI  YAPIM İŞİ  -  YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yozgat İli Çayıralan İlçesine  4-5 Hekimli ASM+TSM Binası Yapım İşi yapım işi  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                     : 2017/576372

1- İdarenin

A)- Adresi                                          : AŞAĞI NOHUTLU MAHALLESİ SAKARYA CADDESİ 14  - 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

B)- Telefon ve faks numarası     : 3542121048 - 3542121257

C)- Elektronik Posta adresi         :

Ç)- İhale dökümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale Konusu Yapım İşinin

A)- Niteliği, türü ve miktarı        : Yozgat İli Çayıralan İlçesine 1 Adet 4-5 Hekimli ASM+TSM Binası Yapım İşi Yapılacaktır. Söz konusu  yapım işi, Betonarme karkas yapı tekniğiyle yapılacak  olup, işin süresi  370 takvim günüdür.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

B)- Yapılacağı Yer                            : Yozgat Çayıralan İlçesi Yeni Mah. Sağlık Cad. 54 Ada 1 Parsel

C)- İşe Başlama Tarihi                   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Ç)- İşin Süresi                                   : Yer tesliminden itibaren 370 (üç yüz yetmiş) takvim günüdür.

3- İhalenin

A)- Yapılacağı Yer                            : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14  66100 /YOZGAT

B)- Tarih ve Saati                            : 05.12.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası / Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya serbest muhasebeci yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri, ihale konusu işe benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100 /YOZGAT  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100 /YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale  sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N):1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.        İ-2017/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 300 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 380 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 366592 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 3.80.177.176
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com