Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,4700 Satış : 5,4799 Alış : 4,8918 Satış : 4,9242 Alış : 3,1560 Satış : 3,1973
  İLANLAR / ÇAYIRALAN BELEDİYESİ PERSONELE DAYALI TEMİZLİK HİZMET ALIMI
   
 
24.12.2017 tarihinde eklendi
797 defa okundu
ÇAYIRALAN BELEDİYESİ PERSONELE DAYALI TEMİZLİK HİZMET ALIMI

ÇAYIRALAN BELEDİYESİ PERSONELE DAYALI TEMİZLİK HİZMET ALIMI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri: ilan Süresi:7, Yasal Kapsam: 13b/1, İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. Adım. 117.120,00, ortak Alım: Hayır, Sınır Değer: İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar, Personele Dayalı : Evet- 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.

ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çayıralan Belediyesi Personele Dayalı Temizlik Hizmet Alımı alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İKN                                                      : 2017/666990

1- İdarenin

a)- Adı                                                 : ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b)- Adresi                                            : AVCILAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:8 ÇAYIRALAN / YOZGAT 66600 ÇAYIRALAN / YOZGAT

c)- Telefon ve faks numarası                 : 3547361122-3547361184

ç)- Elektronik Posta Adresi                   : cayiralanbelediyesi@mynet.com

d)- İhale dökümanının görülebileceği adres: Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

e)- İhale dökümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi:

                                                           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale Konusu işin/alımın

a)- Adı                                     : Çayıralan Belediyesi Personele Dayalı Temizlik Hizmet Alımı

b)- Niteliği, türü ve miktarı                     : Çayıralan Belediyesinde çalıştırılmak üzere 5 adet temizlik personeli alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)- Yapılacağı / teslim edileceği yer       : Yozgat İli Çayıralan İlçesi

ç)- Süresi / Teslim tarihi                        : İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on) aydır.

3- İhalenin

a)- İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.12.2017    14:00

b)- e-anahtar gönderme zaman aralığı    : 29.12.2017    14:00    -    29.12.2017    17:00

c)- e- tekliflerin açılacağı tarih ve saat    : 29.12.2017    17:00

ç)- İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e- teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlilik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin belgeler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri,

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir  yada serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  İş Deneyimini gösteren belgelere ilişkin  bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.4. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş bedel içeren tek sözleşmeye dayalı her türlü temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 İhale dokümanı, EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. E-anahtar, ihale tarih ve saatinden sonra, e-teklifler açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, hizmet / mal kalemi  kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet / mal kalemi miktarı ile bu hizmet /  mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Bu ihalede aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Belediye ihtiyaç halinde sözleşme süresi içerisinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme yetkisine sahip olup; sözleşmenin fesh edilmesi durumunda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunmayacaktır.

                                                                                                                         İ-2017/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 178 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 457 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 403485 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 54.243.17.113
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com