Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,3052 Satış : 5,3147 Alış : 4,7786 Satış : 4,8103 Alış : 3,0486 Satış : 3,0885
  İLANLAR / MESAHA, VERİM YÜZDESİ VE DİKİLİ HACİM BELİRLEME İŞİ İHALE İLANI
   
 
15.01.2018 tarihinde eklendi
835 defa okundu
MESAHA, VERİM YÜZDESİ VE DİKİLİ HACİM BELİRLEME İŞİ İHALE İLANI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- YOZGAT DİĞER  ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin muhtelif bölmelerindeki üretim işlerinde Mesaha, Verim yüzdesi ve Dikili Hacim Belirleme işi için hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2018/17507

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Develik Mah. Çamlık Caddesi No:68 66100 YOZGAT  MERKEZ / YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası       : 3542129218 - 3542124994

c) Elektronik Posta Adresi           : yozgatisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin .

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : MESAHA İŞİ: 28.000 M,  VERİM YÜZDESİ BELİRLEME: 270 M3,  DİKİLİ HACİM BELİRLEME:3000 M3  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer                              : Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Muhtelif  İşletme Şefliklerinde 

c) Süresi                                              : İşe Başlama tarihinden itibaren 10 (on) aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Çayıralan Orman İşletme Şefliği İdari Binası Çayıralan /

                                                      YOZGAT

b) Tarihi ve saati                                              : 30.01.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi birinci fıkrası a bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5 inci maddesindeki hak ve yetkilerden olması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 48'inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 64 üncü maddesi uyarınca Danışmanlık hizmeti niteliğindeki mühendislik konularının 4734 Sayılı Kanununun 5 inci maddesi 2 inci fıkrasındaki” Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. “Hükmüne göre diğer hizmetlerle kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunması nedeni ile; bu işin 5531 Sayılı Kanuna göre Orman Mühendisleri  Odasınca yetkilendirilen danışmanlık hizmet sunucuları Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi Ünvanlı meslek mensuplarının 5531 Sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak düzenlenen 08/04/2009 tarihli ve 27194 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin 12 inci ve  13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından Tescilli, Serbest Ormancılık, Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Ortaklık  Büroları, Serbest ormancılık Şirketleri ve Serbest Yeminli Ormancılık Şirketleri mevzuatı gereği, ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler;

Gerçek kişi Olması Halinde; İlk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili Meslek Odası hükmünden “Orman Mühendisleri Odasının”, Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeden de, Meslek mensubunun Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale  konusu iş için düzenlenmiş “Oda Kayıp Belgesi” ile 5531 Sayılı Kanunu uyarınca Orman Mühendisi / Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının mesleki haklarını kullanma meslek mensuplarının mesleki haklarını kullanılma şartı olan ve mesleki uzmanlık konularının belirlediği yıllık vizesi yapılmış “Serbest Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi” veya yıllık vizeye yapılmış “Serbest Yeminli Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi”, “Serbest Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri  Ortaklık Bürosu  Tescil Belgesi”

Tüzel Kişi Olması Halinde;

Tüzel kişinin “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmenliği” nin 12 inci ve 13 maddelerine göre kurulmuş, Orman Mühendisleri Odasından Tescilli “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/Serbest  Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri  Ortaklık Şirketi” olmak koşuluyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi  odasından, ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, “Tüzel Kişiliğin Odaya Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belge ile Orman Mühendisleri Odasından alınmış ”Serbest Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman ürünleri Şirketi Tescil Belgesi” ile bu şirketlerin orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek mensubu ortaklarının Oda Üyesi kaydı ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, Tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurları veya Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İşyerine gidiş ve geliş tamamen yükleniciye aittir.  Yüklenicinin işi yürütmek için en az 1 adet 4x4 arazi aracı bulundurması ve ehliyetli şoförün olması zorunludur. Personel taşımadan doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yükleniciye aittir. Mesaha işlerinde kullanılacak her türlü makine,  teçhizat ve iş güvenliği ekipmanları vs. yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Ormancılık Faaliyeti (meseha, boylama, ağaçlandırma, proje, projelendirme, rehabilitasyon) hakkında belge ve/veya belgeler ayrı ayrı olarak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı TR 57000100025742322751-5002 nolu hesaba yatırılmak suretiyle işletme müdürlüğünden temin edilebilir.  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çayıralan Orman İşletme Şefliği Cumhuriyet Mahallesi Ardıç Sokak No:2, 66600 Çayıralan / Yozgat  İhale Komisyon Başkanlığı Çayıralan / YOZGAT (Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Çayıralan/Yozgat)  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu  kalemler  için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.       
 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 119 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 393 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 390772 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 18.212.222.217
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com