Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,7921 Satış : 5,8025 Alış : 5,1626 Satış : 5,1968 Alış : 3,3115 Satış : 3,3548
  İLANLAR / YOZGAT ORM. İŞL. MÜD. BAĞLI ÇAYIRALAN İŞL. ŞEFLİĞİNE AİT ( 138,149, 154 KOD NOLU) SIZIR İŞL.ŞEFLİĞİNE AİT (117,321,322/2 KOD NOLU), YAHYASARAY İŞL. ŞEFLİĞİNE AİT (519,525, 526, 529 KOD NOLU) ORMAN YOLLARINDA (TOPLAM 10+000 KM) BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ
   
 
04.03.2018 tarihinde eklendi
724 defa okundu
YOZGAT ORM. İŞL. MÜD. BAĞLI ÇAYIRALAN İŞL. ŞEFLİĞİNE AİT ( 138,149, 154 KOD NOLU) SIZIR İŞL.ŞEFLİĞİNE AİT (117,321,322/2 KOD NOLU), YAHYASARAY İŞL. ŞEFLİĞİNE AİT (519,525, 526, 529 KOD NOLU) ORMAN YOLLARINDA (TOPLAM 10+000 KM) BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ

YOZGAT ORM. İŞL. MÜD. BAĞLI ÇAYIRALAN İŞL. ŞEFLİĞİNE AİT ( 138,149, 154 KOD NOLU)  SIZIR İŞL.ŞEFLİĞİNE AİT (117,321,322/2 KOD NOLU),  YAHYASARAY İŞL. ŞEFLİĞİNE AİT (519,525, 526, 529 KOD NOLU) ORMAN YOLLARINDA (TOPLAM 10+000 KM) BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yozgat Orm İşl Müd Bağlı Çayıralan İşl Şefliğine Ait (138,149,154 Kod Nolu),Sızır İşl Şefliğine Ait (117,321-322/2 Kod Nolu),Yahyasaray İşl Şefliğine Ait (519,525,526,529 Kod Nolu) Orman Yollarında (Toplam 10+000 Km) Büyük Onarım Yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              : 2018/96599

1-İdarenin

a) Adresi                                 : Develik Mah. Çamlık Caddesi No:68 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası  : 3542129218 - 3542124994

c) Elektronik Posta Adresi      : yozgatisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                 :Yozgat Orm.İşl.Müd.Bağlı Çayıralan(138,149,154 Kod Nolu),Sızır(117,321-322/2 Kod Nolu),Yahyasaray (519,525,526,529 Kod Nolu) İşletme Şefliklerinde (Toplam 10+000 Km) Orman Yollarında Büyük Onarım Yapım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                    : Çayıralan(138, 149, 154 Kod Nolu), Sızır(117, 321-322/2 Kod Nolu), Yahyasaray (519, 525, 526, 529 Kod Nolu) İşletme Şefliklerindendeki Orman Yollarında

c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                           : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                    :Çayıralan Orman İşletme Şefliği İdari Binası Çayıralan/YOZGAT

b) Tarihi ve saati                                : 20.03.2018 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yol,Büyük Onarım Yapım işi kabul edilebileceği gibi, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede Düzeltilen ve yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ" de yer alan Benzer İş Gruplarından (A) Grubu Alt Yapı İşleri Grubu İşlerden V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) İşlerinden Otoyollar, devlet, İl ve Köy Yolları benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat veya Orman Mühendisliği diploması

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı TR 57000100025742322751-5002 nolu hesaba yatırılmak suretiyle işletme müdürlüğünden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2                    İlan : 2018/

 

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 437 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 482 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 416196 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 3.95.23.35
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com