Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,7921 Satış : 5,8025 Alış : 5,1626 Satış : 5,1968 Alış : 3,3115 Satış : 3,3548
  İLANLAR / ÇAYIRALAN BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
   
 
22.04.2018 tarihinde eklendi
1806 defa okundu
ÇAYIRALAN BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Çayıralan Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan Türü

KPSS Taban Puanı

 

1

Memur

GİH

9

3

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSSP3

 

 

2

Mühendis

TH

8

1

Üniversitelerin İnşaat veya Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP3

 

 

3

Zabıta Memuru

GİH

9

1

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden mezun olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP3

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

a.    Türk vatandaşı olmak.

b.   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d.   Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f.     İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g.    Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

            Başvuru sırasında;

Ø  İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği eki Ek-1 ve Belediye Zabıta Yönetmeliği eki Ek-2 deki Başvuru Formları)

Ø  Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Ø  Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Ø  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

Ø  KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Ø  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Ø  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Ø  2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Ø  Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

            Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Ø  Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihinden, 23/042018 – 21/05/2018 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında),

Ø  Yozgat ili Çayıralan Belediyesi adresindeki Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Ø  Zabıta memuru başvuruları şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

Ø  Memur ve mühendis kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

Ø  Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ø   

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: 

Ø  T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Ø  Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Ø  Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 31/05/2018 tarihinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir,

Ø  Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,

Ø   Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Çayıralan Belediyesi ’da; memur ve mühendis  alımı için 19/06/2018 Salı Günü saat 10:00 da başlamak üzere, zabıta memuru alımı için ise 20/06/2018 Çarşamba  Günü saat 10:00 da sözlü sınav yapılacaktır. 

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

a.    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b.   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c.    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d.   Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini

kapsar.

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Memur, mühendis ve zabıta memuru kadroları için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonları; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

 Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 İlan Olunur.  Çayıralan Belediyesi

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 445 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 482 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 416204 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 3.95.23.35
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com