Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 6,0762 Satış : 6,0872 Alış : 5,4896 Satış : 5,5260 Alış : 3,4480 Satış : 3,4932
  İLANLAR / ÖĞLE YEMEĞİ ALIM İŞİ İHALE İLANI
   
 
09.06.2018 tarihinde eklendi
1452 defa okundu
ÖĞLE YEMEĞİ ALIM İŞİ İHALE İLANI

2018-2019 YILINDA ÇAYIRALAN İLÇESİ MERKEZ, BELDE VE KÖYLERİNDEKİ TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 236 TAŞIMALI ÖĞRENCİYE 180 GÜN SÜREYLE 42480 TABLDOT SICAK SULU ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI İŞİ

ÇAYIRALAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 MÜSTEŞARLIK

2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA ÇAYIRALAN İLÇESİ MERKEZ, BELDE VE KÖYLERİNDEKİ TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 236 TAŞIMALI ÖĞRENCİYİ 180 GÜN SÜREYLE 42480 TABLDOT SICAK SULU ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :2018/294140

1-İdarenin

a) Adresi                     : Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat ll. 2 66600  ÇAYIRALAN / YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası : 3547361174 - 3547361169

c) Elektronik Posta Adresi      : cayiralan66@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                 :2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA ÇAYIRALAN İLÇESİ MERKEZ, BELDE VE KÖYLERİNDEKİ TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 236 TAŞIMALI ÖĞRENCİYİ 180 GÜN SÜREYLE 42480 TABLDOT SICAK SULU ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer        :YOZGAT İLİ ÇAYIRALAN İLÇESİ(Teknik Şartnamede Madde 1 tabloda belirtilen okullarda)

c) Süresi                      :İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        : Yeni Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kat:2 Çayıralan - YOZGAT

b) Tarihi ve saati                    : 03.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ

2-500 KİŞİLİK KAPASİTE RAPORU

3-KAPALI ARAÇ BELGELERİ

4- TERMOBOKS BULUNDURMA BELGESİ (TAŞINIR LİSTESİNE KAYITLI)

5- AŞÇILIK BELGESİ

6- ÇALIŞANLAR İÇİN HİJYEN BELGESİ

7-DEMİRBAŞ LİSTESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1-Yemek dağıtımında kullanılacak kapalı tip araç kullanılacağının belgelendirilmesi(Öz mal ise araç ruhsatı, değilse noter onaylı kira sözleşmesi)

2-Yemek dağıtımında kullanılmak üzere istekliye ait olan yemeklerin soğumaması için sıcaklığını koruyan en az 7 adet Thermobox olduğunu belgelendirmesi

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

ISO 9001-2008 Kalite Sistem Belgesi

TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK  Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

Deney laboratuvarlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yol süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Merkezi taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumandan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.      

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her Türlü malzemeli yemek üretim ve dağıtım İşi Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                         İlan: 2018/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 162 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 208 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 428342 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 52.23.234.7
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com