Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
  Alış : 5,8826 Satış : 5,8932 Alış : 5,4229 Satış : 5,4589 Alış : 3,3717 Satış : 3,4158
  İLANLAR / ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KAYNARPINAR ORMAN EMVALİ DEPOSU VE SIZIR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ DÜZAĞAÇ ORMAN EMVALİ DEPOSU DAHİLİ YOLLARINDA ÜST YAPI
   
 
21.07.2018 tarihinde eklendi
1355 defa okundu
ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KAYNARPINAR ORMAN EMVALİ DEPOSU VE SIZIR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ DÜZAĞAÇ ORMAN EMVALİ DEPOSU DAHİLİ YOLLARINDA ÜST YAPI

ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME  ŞEFLİĞİ KAYNARPINAR ORMAN EMVALİ DEPOSU VE SIZIR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ DÜZAĞAÇ ORMAN EMVALİ DEPOSU DAHİLİ YOLLARINDA ÜST YAPI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇAYIRALAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Çayıralan Orman İşletme Şefliği Kaynarpınar Orman Emvali Deposu ve Sızır Orman İşletme Şefliği Düzağaç Orman Emvali Deposu dahili yollarında üst yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              : 2018/361070

1-İdarenin

a) Adresi                                 : Cumhuriyet Mahallesi Nadide Akbay Caddesi 13 66600 ÇAYIRALAN/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası  : 3547361081 - 3547362861

c) Elektronik Posta Adresi      : kenancetin@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                 : Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Çayıralan Orman İşletme Şefliği Kaynarpınar Orman Emvali Deposu ve Sızır Orman İşletme Şefliği Düzağaç Orman Emvali Deposu dahili yollarında (7+000 Km) üst yapı Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                    : Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Çayıralan Orman İşletme Şefliği Kaynarpınar Orman Emvali Deposu ve Sızır Orman İşletme Şefliği Düzağaç Orman Emvali Deposu dahili yollarında

c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                           : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                    : CUMHURİYET MAHALLESİ NADİDE AKBAY SOKAK ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU

b) Tarihi ve saati                                : 07.08.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan ( yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A-ALT YAPI İŞLERİ GRUBU içinde bulunan V. GRUP İŞLER)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Orman Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı TR 100001000419395609375002 nolu hesaba yatırılmak suretiyle İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET MAHALLESİ NADİDE AKBAY SOKAK ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                          İlan: 2018/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 49 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 428 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 438780 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 54.226.102.115
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com