Tr
  .
  Foto Galeri Video Galeri Künye Gizlilik İletişim
  GÜNCEL EKONOMİ EĞİTİM SAĞLIK SİYASET SPOR İLANLAR HABER ARŞİV
           
  İLANLAR / SİLVİKÜLTÜR ÇALIŞMA SAHALARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
   
 
6.04.2020 tarihinde eklendi
250 defa okundu
SİLVİKÜLTÜR ÇALIŞMA SAHALARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

SİLVİKÜLTÜR ÇALIŞMA SAHALARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇAYIRALAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SİLVİKÜLTÜR ÇALIŞMA SAHALARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       : 2020/180731

1-İdarenin

a) Adı                                                   : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇAYIRALAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                            : Cumhuriyet Mahallesi Nadide Akbay Caddesi 13 66600 ÇAYIRALAN/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası       : 3547361081 - 3547362861

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                   : ÇAYIRALAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SİLVİKÜLTÜR ÇALIŞMA SAHALARINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARIN TEKNİK DENETİM VE KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı          : 2 adet Teknik danışman Orman mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi 7 ay süre ile danışmanlık hizmeti yapacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin Silvikültür Faaliyetleri Çalışma Sahaları

ç) Süresi/teslim tarihi                  : İşe başlama tarihinden itibaren 7(yedi) aydır

d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.04.2020 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)        : Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 - Aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb. ) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış” Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,ni Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak,Ormancılık faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmet alımları, Makine ve iş gücü ile yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza, Rehabilitasyon,suni tensil, fidan üretimi, fidan dikimi ve bakım işleri, vb. ormancılık faaliyetleri ile bunların etüt proje işleri birbirlerinin benzeri iş olarak kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

48.1. Teknik personel orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ve adaylarını; Orman Mühendisleri Odasınca 5531 sayılı Kanunun 13'üncü maddesine göre belirlenen 2020 yılı asgari ücret tarifesine uygun çalıştıracaktır. İdare, istediği zaman yüklenici, yapılan ücret ödeme bordrolarını İdareye ibraz etmek zorundadır. Eksik ödemeden yüklenici sorumludur. 48.2. Yüklenici tarafından çalıştırılacak serbest meslek mensubu Orman Yüksek Mühendisi / Orman Mühendisleri; Orman Mühendisleri Odasına ve Odanın çalışanlar listesine kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı ve ruhsat belgesinde ihale konusu işte yetkilendirilmiş Serbest Meslek Mensubu olacaktır. Orman Mühendisi unvanlı serbest meslek mensubu adayı Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı Serbest Meslek Mensubunun denetim, gözetim ve sorumluluğunda mesleki deneyim kazanma çalışması yapan ve bu durumu Odanın resmi yazısı ile kanıtlanan serbest meslek mensubu adayı olacaktır.

48.3. Danışmanlık hizmet alımı kapsamında yüklenici tarafından çalıştırılacak Orman Yüksek Mühendisi / Orman Mühendislerinin; Diploma veya Fakülte Çıkış Belgesi, Orman Mühendisleri Odasına Üye Olduğuna Dair Belge, Kimlik Fotokopileri, Sabıka Kaydı, Sağlık raporunu (Arazide çalışmasında sakınca bulunmadığı belirtilecektir.) sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlanılmadan önce idareye teslim etmek zorundadır.

48.4.İşin yerine getirilmesinden doğan,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden yüklenicilerin kendileri sorumludurlar. Yüklenici yürürlükte bulunan ilgili Kanunlar uyarınca iş yerinde çalıştırdığı Mühendis ve işçilere ait her türlü sağlık ve güvenlik tedbirini almak Yüklenicinin sorumluluğundadır. Orman İdaresi bu konulardan sorumlu tutulamaz.

48.5. Yüklenici serbest ormancılık bürosu veya şirketi; Orman Mühendisleri Odasından alınmış mesleki faaliyeti sürdürdüğüne dair; 5531 sayılı kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihale konusu işler için düzenlenen "Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi" ni alacak ve sözleşme imzalarken ibraz edecektir.                      İLAN: 2020/

 
 
 
ÇOK OKUNANLAR  
 
 
SİTE ANKET  
 
İLANLAR  
 
 
REKLAM ALANI  
 
 
HAVA TAHMİN  
YOZGAT İLİ HAVA DURUMU
YOZGATYOZGAT
 
LİNKLER  
 
 
SİTE SAYAÇ  
 
Bu gün sitemizi : 97 kişi ziyaret etti
Dün sitemizi : 561 kişi ziyaret etti
Toplamda sitemizi : 602530 kişi ziyaret etti
İp Numaranız : 18.208.132.33
Sitemizde toplam kez gezinti yaptınız
   
 
 

ÇAYIRALAN HABER
Çayıralan Haber Gazetesi © Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ayhan-v@hotmail.com