GÜNCEL HABER
Tarih: 19.1.2023
Görüntülenme: 148
Haberi Yazdır
2023 YILI AKARYAKIT ALIMI

ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                    : 2023/37989

1-İdarenin

a) Adı                                                : ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi                                           : AVCILAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:8 ÇAYIRALAN / YOZGAT 66600 ÇAYIRALAN/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası                     : 3547361122 - 3547361184

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                                                                           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                : 2023 YILI AKARYAKIT ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı               : 50.000,00 LİTRE MOTORİN (EURODİZEL) VE 1.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer            : Yükleniciye ait akaryakıt istasyonunda, idareye ait araçların depolarına teslim edilecektir. Ayrıca ihtiyaç olması halinde idare hizmet binası , kademe binası veya idareye ait diğer alanlarda yüklenici kendi aracı ile belediyece belirlenen adrese teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi                                 : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İHTİYACA BİNAEN 31.12.2023 TARİHİNE KADAR.

d) İşe başlama tarihi                                   : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTİR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 15.02.2023 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇAYIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI 2. KAT ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir '' Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu '' ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından verilmiş. Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından veya ruhsat vermeye yetkili kurum tarafından verilmiş İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya Gayri Sıhhi Müesseselere ait açılma Ruhsatı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b)isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

c)isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

ç) isteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

d)isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve istelinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İLGİLİ RESİMLER
ÇAYIRALAN HABER 2021 Tüm Hakları Saklıdır
Çayıralan HABER, Doğru ve İlkeli Haber ,Telefon: 0 542 310 6158, Reklam ve Tüm İlanlarınız için, www.cayiralanhaber.com